Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden door dBO-advies

Artikel 1 Definities De definities van de onderstaande in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen zijn als volgt:

 • Overeenkomst; elke tussen een Opdrachtgever en dBO-advies gesloten overeenkomst, inclusief wijzigingen en/of aanvullingen daarop, op grond waarvan de Opdrachtgever aan dBO-advies opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Opdrachtgever; de wederpartij van dBO-advies bij een Overeenkomst, evenals degene aan wie een offerte van dBO-advies is gericht.
 • RVOI; de ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst meest recente versie van de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door dBO-advies uitgebrachte offertes en de met haar tot stand gekomen Overeenkomsten op het gebied van het uitvoeren van akoestische onderzoeks- en advieswerkzaamheden, in de meest ruime zin.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit in een onderlinge Overeenkomst tussen dBO- advies en Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd.
 • De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Bij het niet van toepassing zijn van één of meer artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 Toepasselijkheid RVOI

 • In aanvulling op de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op Overeenkomsten op grond waarvan dBO-advies optreedt als adviesbureau als bedoeld in de RVOI, de voorwaarden van de RVOI van toepassing.
 • De Opdrachtgever wordt geacht van de inhoud van de RVOI kennis te hebben genomen. De RVOI ligt ter inzage ten kantore van dBO-advies. dBO-advies zal de Opdrachtgever, indien deze daar om verzoekt, kosteloos in het bezit stellen van de RVOI.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige Algemene Voorwaarden en de RVOI, prevaleren altijd onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Offerte/Overeenkomst

 • Een door dBO-advies uitgebrachte offerte moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd en is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen en dergelijke, verstrekt door de Opdrachtgever.
 • Een offerte wordt gedaan op basis van de wet- en regelgeving zoals die ten tijde van het indienen van de offerte van kracht is. • Een offerte kan gedurende dertig dagen na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 • Een Overeenkomst is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen dan wel, in geval van mondelinge opdracht van de zijde van de Opdrachtgever, door dBO- advies na verzending van een opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.
 • Indien een termijn voor voltooiing is overeengekomen, dan geldt deze termijn als streeftermijn en nimmer als fatale termijn.

Artikel 5 Prijzen/Tarieven

 • De door dBO-advies opgegeven en/of de overeengekomen prijzen/tarieven zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en heffingen.
 • dBO-advies heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen/tarieven te wijzigen in geval van een wijziging van een of meer kostprijsbestanddelen. In
 • geval van een bij of op grond van de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die maatregel. Prijs-/tariefsverhogingen zullen schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden.

Artikel 6 Uitvoering van werkzaamheden

 • Met betrekking tot het 'in het veld' verrichten van werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is, daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen.
 • Eventuele schade voor dBO-advies, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van de hiervoor bedoelde toestemming, is voor rekening van de
 • opdrachtgever.

Artikel 7 Samenwerking met derden

 • Indien dBO-advies, in overeenstemming met het bepaalde in de RVOI, op verzoek van de opdrachtgever, samenwerkt met een of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, is dBO-advies niet aansprakelijk voor het door deze derde uitgevoerde deel van de opdracht. Dit is niet van toepassing indien dBO-advies de bedoelde aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk op zich heeft genomen. In het laatstgenoemde geval is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door deze derden aan dBO-advies te verstrekken gegevens.
 • Indien dBO-advies ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zelf gebruik maakt van de expertise van één of meer andere bureaus of deskundigen, zal dBO-advies voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde (n) jegens dBO-advies aansprakelijk zijn en het voor dBO-advies mogelijk is om de schade op die derde(n) te verhalen.

Artikel 8 Gegevensverstrekking, verzending en gebruik documenten

 • De Opdrachtgever staat er voor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van dBO-advies, komen voor rekening van de
 • Opdrachtgever. 
 • Verzending van documenten of andere gegevensdragers door dBO-advies vind plaats voor risico van de Opdrachtgever.
 • De door dBO-advies vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenramingen en dergelijke mogen alleen door de Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. 
 • De Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • De Opdrachtgever dient dBO-advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoeks)rapporten. dBO-advies aanvaard geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de Opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • dBO-advies zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de opdrachtnemer kan worden verwacht.
 • Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van dBO-advies die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan wel schade door een onrechtmatige daad, is dBO-advies slechts aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat dBO-advies ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van dBO-advies.
 • dBO-advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade ten gevolge van de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van dBO-advies. Voorts gelden voor de aansprakelijkheid van dBO-advies eveneens de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals die zijn opgenomen in de RVOI.
 • dBO-advies is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van de Opdrachtgever of van derden, ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van dBO-advies
 • De Opdrachtgever zal dBO-advies vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van vorenbedoelde schade.

Artikel 10 Betaling

 • dBO-advies dient haar declaraties in principe per maand in tenzij anders overeengekomen en dit in de offerte is aangegeven. • Het staat dBO-advies vrij voorschotdeclaraties te zenden.
 • Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening.
 • Bij overschrijding van voornoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan dBO-advies een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven op de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie). Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die dBO-advies maakt, als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever aan incassokosten 15% van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van € 150,00. Deze vergoeding zal steeds zodra een vordering door dBO-advies ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien dBO-advies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • Betalingen van de Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op a) de verschuldigde kosten en b) rente en vervolgens c) in mindering gebracht op hoofdsommen,waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.
 • dBO-advies heeft te allen tijde het recht om alvorens (verder) te presteren een, naar zijn oordeel, genoegzame zekerheidsstelling van de Opdrachtgever te eisen met betrekking tot nakoming van betalings- als ook overige verplichtingen.

 

Artikel 11 Goedkeuring gegevens

 • Door dBO-advies aan de Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers worden geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel 12 Geheimhouding

 • De Opdrachtgever en dBO-advies zullen alle door de één aan de ander verschafte (bedrijf) informatie vertrouwelijk behandelen, deze informatie niet openbaar maken aan derden en van deze informatie alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Annulering

 • Indien de Opdrachtgever de tot stand gekomen Overeenkomst om welke reden dan ook, eenzijdig annuleert of tussentijds opzegt, is de Opdrachtgever gehouden aan dBO-advies alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden evenals de door de annulering te lijden winstderving. Dit bedrag wordt tussen partijen vastgesteld op 15% van de vast overeengekomen prijs dan wel, indien geen vaste prijs is overeengekomen, de begrote prijs. Een en ander vermindert het recht van dBO-advies om aanvullende schadevergoedingen te verlangen.
 • De Opdrachtgever is verplicht dBO-advies te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of tussentijdse opzegging als bedoeld in dit artikel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een van de beide partijen als zodanig wordt beschouwd, voorvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel die van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar dBO-advies gevestigd is.

Tot slot Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘AV - dBO-advies-2011’

Socialmedia

facebook

linkedin

twitter

dBO Nieuws

Uitbreiding Testapparatuur

Testapparatuur Horeca&Bouwakoestiek

Lees meer...

Geluidmeting Real-Time

24 uurs Geluidmeting tot wel 2 weken continue

Lees meer...