Breehorn 8H 8321 WP Urk

In cafés of discotheken worden vaak hoge geluidniveaus geproduceerd door enerzijds (versterkt) stemgeluid en anderzijds muziek. De omliggende woningen kunnen hiervan overlast ervaren. In het Activiteitenbesluit zijn strenge regels gesteld ten aanzien van het horecalawaai. In opdracht van het bevoegd gezag wordt vaak een akoestisch onderzoek verlangd om inzicht te krijgen in de akoestische situatie in het bedrijf en op de gevel van de woningen.

dBO-advies BV verricht metingen ter plaatse en middels deze rekenresultaten wordt de geluidisolatie van het bedrijf berekend. Hiervanuit wordt bekend wat het maximale binnengeluidniveau mag wezen zonder de grens op de gevels van de woningen wordt overschreden. Ook kan het voorkomen dat de horecaondernemer een hoger muziekgeluidniveau wenst. In dat geval kan dBO-advies aan de hand van metingen en berekeningen bepalen waar er geluidreducerende maatregelen kunnen worden toegepast die passen bij het betreffend bedrijf. Door goede contacten in ons netwerk kunnen wij de geluidreducerende maatregelen welke benodigd zijn volledig uitvoeren en begeleiden.

dBO-advies BV heeft diverse horecagelegenheden doorgemeten en geadviseerd in opdracht van horecaondernemers. Voor het doormeten van de horecapanden gebruiken wij precisie geluidmeetapparatuur van Rion. Voor het akoestisch onderzoek worden er diverse geluidmetingen verricht. Deze geluidmetingen worden verricht conform de voorschriften zoals gesteld in de “Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai, HMRI-99. Tijdens de metingen wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige ruisbronnen. Ten behoeve van de geluidmetingen wordt er gebruik gemaakt van een versterker met bijbehorende luidsprekers. Deze luidsprekers worden diffuus in het horecapand opgesteld.