Breehorn 8H 8321 WP Urk

Woningen liggen in ons land al snel in de buurt van drukke wegen of spoorlijnen. Bij aanleg van wegen of bij nieuwbouw van woningen nabij wegen moet daarom rekening worden gehouden met het geluid. In de Wet Geluidhinder staat omschreven welke geluidbelasting ten gevolgen van het verkeerslawaai op woningen en andere gebouwen mag zijn. Tevens worden er in het Bouwbesluit verschillende eisen gesteld aan de geluidwering van de gevels. dBO-advies BV berekent de geluidbelasting op die gevels door middel van akoestisch onderzoek. De uitkomsten toetsen we aan de wettelijke normen. Bij een te hoge geluidbelasting worden bronmaatregelen (verlagen rijsnelheid, stiller wegdektype) of overdrachtsmaatregelen (plaatsen geluidscherm of afschermende gebouwen) onderzocht, en als laatste bij de ontvanger het eventueel extra isoleren van de gevels van de betreffende woningen. Indien deze maatregelen onvoldoende effect resulteren, adviseren wij over het aanvragen van een ontheffing (Hogere Waarde) en het isoleren van de betreffende woningen. Door gebruik te maken van verschillende vaste partners kan dBO-advies BV het gehele traject begeleiden tot het daadwerkelijk isoleren van de woningen toe.

dBO-advies BV heeft verschillende weg- en railverkeersprojecten onderzocht, begeleid en uitgevoerd. De projecten waren enerzijds bijvoorbeeld het doorrekenen van een geluid belaste woning tot anderzijds een onderzoeken en uitwerken van een inbreidingslocatie binnen gemeentegrenzen. Wij maken voor de verschillende geluidberekeningen gebruik van het programma Geomilieu. Zie hieronder een voorbeeld van een digitaal geluidmodel.