Breehorn 8H 8321 WP Urk

Voor verschillende bedrijven of overheden maken wij akoestische onderzoeken ten behoeve van vergunningverlening of voor het oplossen van klachten vanuit de omgeving. De onderzoeken bevatten geluidmetingen ter plaatse en het opstellen van een digitaal geluidmodel (of zonemodel), het rapporteren van de bedrijfssituatie, toetsen aan de vigerende vergunningsvoorschriften of wetgeving en het adviseren van voorzieningen indien er overschrijdingen worden waargenomen. Voor sommige lichtere bedrijven kan een akoestische motivatie voldoende zijn. Voor de meer uitgebreidere bedrijven is een uitgebreid akoestisch onderzoek nodig met bijbehorende metingen en model.

Bedrijven

Bij een verandering of starten van een bedrijf kan een akoestisch onderzoek benodigd zijn. Bij een omgevingsvergunning milieu, een melding voor het Activiteitenbesluit, ruimtelijke procedures of hogere grenswaarden kan het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek verlangen. In een akoestisch rapport wordt berekend wat het geluidsniveau van het bedrijf is op woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving. Soms moeten bedrijven aantonen dat zij voldoen aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning. De gemeente of provincie kan hiervoor een akoestisch rapport vragen. Wij meten en berekenen het geluidniveau op woningen en stellen naar aanleiding hier van het akoestisch rapport op.

Zonebeheer omgevingsdiensten

Voor verschillende gemeente beheren en bewaken wij de geluidzone rondom industrieterreinen. Het beheren van zones wordt merendeel uitgevoerd met het programma Geomilieu. Het beheren, bewaken en uitbreiden van gezoneerde industrieterreinen behoren tot ons één van de takenpakketten.